Posiadasz nieruchomość i potrzebujesz pomocy
w zarządzaniu?

Skontaktuj się z nami

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Firma SETBAU zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem obiektami mieszkalnymi, usługowymi oraz nieruchomościami komercyjnymi.  Z uwagi na fakt, iż zarządzanie  wymaga fachowej wiedzy. Firma SETBAU posiada profesjonalny zespół ludzi dzięki, któremu na przestrzeni lat staliśmy się cenionym Zarządcą nieruchomości na lokalnym rynku.

services-tabs-139154408

We współpracy z Właścicielami lokali oraz Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych realizujemy wszelkie zadania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.

Oferujemy pomoc w zakresie:

 1. Administrowanie nieruchomości:
 • utrzymanie należytego porządku na części wspólnej nieruchomości;
 • negocjowanie korzystnych warunków umów zawieranych z dostawcami energii elektrycznej, energii cieplnej, zimnej wody, wywóz nieczystości;
 • organizowanie rocznych zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • praca nad uchwałami, regulaminami oraz statutami;
 • rozwiązywanie bieżących problemów mieszkańców i poprawianie komfortu życia w budynku Wspólnoty;
 • przechowywanie dokumentacji wspólnotowej;
 1. Obsługa finansowa nieruchomości:
 • prowadzenie bieżącej księgowości przy użyciu specjalistycznych programów;
 • założenie i prowadzenie rachunku bankowego dla Wspólnoty;
 • sporządzanie  rocznych planów gospodarczych;
 • bieżąca windykacja należności na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • rozliczenie zaliczek eksploatacyjnych za rok poprzedni przed rocznym zebraniem Wspólnoty;
 • przechowywanie dokumentacji księgowo-finansowej oraz udostępnianie jej w miarę potrzeb;
 • bieżąca informacja na temat zmian w opłatach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, mediów oraz kosztów funduszu remontowego i  podejmowanie stosownych uchwał w tym zakresie;
 • rozliczanie Właścicieli lokali z bieżących kosztów ponoszonych przez Wspólnotę.
 1. Zlecanie dodatkowej obsługi prawnej w razie potrzeb:
 • fachowa pomoc prawna w rozwiązywaniu problemów Wspólnoty;
 • egzekwowaniem uprawnień Właścicieli z tytułu gwarancji i rękojmi w częściach wspólnych;
 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości;
 • reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji państwowej oraz sądami powszechnymi na zlecenie po upoważnieniu.

Techniczne utrzymanie nieruchomości
i konserwacja

Firma Setbau zapewnia techniczne utrzymanie nieruchomości. Jest to usługa umożliwiająca utrzymanie należytej sprawności użytkowej obiektu budowlanego. Sprawne techniczne utrzymanie nieruchomości zapewnia systematyczny rozwój wraz z dostosowaniem do ciągle zmieniających się warunków technologicznych.

Obsługa instalacji realizowana jest przez zespół wyspecjalizowanych pracowników
z wieloletnim doświadczeniem. Instalacje i urządzenia specjalistyczne, obsługiwane są przez serwisy dostawców lub producentów przez co zapewniamy prawidłowy przebieg eksploatacji infrastruktury obiektu. Szczegółowy harmonogram obsługi i okresowych przeglądów jest przygotowany po przejęciu obiektu i pełnym zapoznaniu się z dokumentacją techniczno-ruchową oraz stanem technicznym urządzeń i instalacji.

Techniczne utrzymanie nieruchomości to również:

 • optymalizacja kosztów zużycia energii;
 • modernizacja infrastruktury;
 • pomoc w przeprowadzaniu bieżących konserwacji budynków, ewidencja prac konserwatorskich;
 • przygotowywanie planów remontowych;
 • nadzór nad realizacją remontów na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • pomoc w realizacji nowych inwestycji;
 • wybór najkorzystniejszych ofert przy współpracy z Zarządem Wspólnoty, negocjowanie cen oraz warunków umów;
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego;
 • przestrzeganie terminów przeglądów technicznych;
 • nadzór techniczny nad obsługą budynku.

Sprzątanie obiektów

Firma Setbau oferuje profesjonalne utrzymanie czystości wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów wspólnot mieszkaniowych i innych systemem własnym lub zleconym. Dobre wyposażenie firmy pozwala na profesjonalne wykonywanie naszych usług.

Przykładowy zakres wykonywanych czynności:

Czynności do wykonania wewnątrz budynku:

 • codzienne zamiatanie, zbieranie, odpadów i innych zanieczyszczeń z pomieszczeń budynku,
 • bieżące zmywanie parapetów, tablic,
 • mycie klatek schodowych, korytarzy i kabin wind,
 • mycie parteru, wejścia do budynku,
 • mycie lamperii, balustrad, grzejników,
 • mycie okien i drzwi,
 • mycie szyb w bramach wejściowych,
 • wykonywanie dezynfekcji, deratyzacji według potrzeb wiat śmietnikowych oraz pomieszczeń wspólnego użytku.

Czynności do wykonania poza budynkiem:

 • zamiatanie chodników i jezdni osiedlowych,
 • opróżnianie koszy na śmieci,
 • usuwanie śliskości i gołoledzi przy użyciu piasku, soli, chlorku  sodu
 • pryzmowanie śniegu z chodników, jezdni osiedlowych i parkingów,
 • pielęgnowanie zieleńców, kwietników i krzewów, a w tym
 • usuwanie śmieci z trawników,
 • usuwanie trawy z chodników i opasek wokół budynku,
 • koszenie trawy wokół budynku,
 • przycinanie żywopłotów.

Przeglądy budowlane

Firma SETBAU w swoim spektrum działań świadczy usługi związane z przeglądami budowlanymi. Przegląd budowlany jest czynnością kontrolno-nadzorczą, która może być wykonywana tylko przez wykwalifikowanego inspektora. Wykonanie z należytą starannością przeglądu budowlanego pozwala udzielić gwarancji bezpieczeństwa podczas eksploatowania danego obiektu.

Pomożemy Ci w prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego, a także sprawdzimy jakie przeglądy jesteś zobowiązany wykonać.

Przeprowadzimy dla Ciebie następujące przeglądy:

 1. Przegląd roczny i półroczny polegający na sprawdzeniu stanu technicznego:
  a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
 2. Przegląd roczny i półroczny przewodów kominowych spalinowych, dymowych i wentylacji grawitacyjnej.
 3. Przegląd roczny i półroczny instalacji gazowych.
 4. Przegląd pięcioletni polegający na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.
 5. Przegląd pięcioletni obejmujący badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej
  w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
 6. Przeglądy placów zabaw.

W związku z powyższym oferujemy Państwu usługę dokonania przeglądu budowalnego wraz ze sporządzeniem protokołu, który będzie stanowił kompendium wiedzy na temat stanu technicznego budynku wskazując jednocześnie na niezbędne zabezpieczenia i prace remontowo-budowalne, które należy wykonać
w celu prawidłowego funkcjonowania i bezpiecznego użytkowania obiektu.

Zapraszamy do współpracy

Nadzory budowlane

Firma SETBAU oferuje kompleksowy nadzór budowlany i inwestorski w oparciu o przepisy polskiego Prawa Budowalnego.

Nadzór nad inwestycją budowlaną w osobie Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego polega w głównej mierze na:

 • Dokonaniu analizy i oceny ofert firm wskazanych do realizacji budowy;
 • Uczestnictwo w negocjacjach oraz ustalanie i przygotowanie umowy z głównym Wykonawcą w zakresie     wskazanym przez Inwestora;
 • Reprezentowanie Inwestora na placu budowy, kontrola i nadzór nad poprawnością realizacji projektu,
  z  zasadami wiedzy technicznej i przepisów prawa;
 • Opiniowanie sugerowanych rozwiązań technicznych i opracowań projektowych;
 • Przekazywanie w imieniu Inwestora dokumentacji technicznej oraz wydanych decyzji administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia robót budowalnych;
 • Prowadzenie bieżącej kontroli jakościowej i technicznej prac związanych z realizacją budowy;
 • Kontrola jakości wykonywanych robót;
 • Uczestniczenie w kontaktach pomiędzy Inwestorem, a Generalnym Wykonawcą w zakresie spraw technicznych;
 • Pilnowanie terminów dokonywania wpisów do dziennika budowy oraz realizację wielu innych zadaniach odciążających Inwestora.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Firma Setbau oferuje obsługę wszystkich typów transakcji – sprzedaż, kupno, wynajem. Poprowadzimy Państwa przez cały proces sprzedaży, zakupu lub wynajmu nieruchomości – od pierwszego kontaktu
z naszym pracownikiem do finalizacji transakcji – podpisania aktu notarialnego lub umowy najmu.

Naszym atutem jest profesjonalna i rzetelna obsługa oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Nasze usługi są kompleksowe i na najwyższym poziomie. Powierzone nam zadania wykonujemy z pasją, dbając o to, by nasi klienci byli zadowoleni.

Świadectwa energetyczna

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu.

Od 1 stycznia 2009 roku świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich nowo powstałych nieruchomości wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynków, w których dokonano przebudowy lub przeprowadzono remont w konsekwencji czego uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 Nr 156poz. 1118 z późn. zm.) Inwestor jest zobowiązany pozyskać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i dołączyć je do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wraz z innymi wymaganymi dokumentami.

Nasze świadectwa są wykonywane dokładnie i po konkurencyjnych cenach.

Zapraszamy do współpracy